05
Юли

Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София

00533-2019-0020

„Летище София” ЕАД, в качеството му на възложител, открива процедура (публично състезание) за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 30.07.2019г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 31.07.2019г.