05
Мар

Доставка на антиобледенителен продукт

00533-2015-0004

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

,,Летище София” ЕАД организира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на антиобледенителен продукт, предназначен за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови покрития за срок от 4 (четири) години”

Срок за закупуване на документация по желание на участника: всеки работен ден до 16:00 ч. на 16.04.2015 г.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 16.04.2015 година.

Отваряне на офертите: от 11:00 часа на 17.04.2015 година в заседателната зала на ,,Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. ,,Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, ,,Заминаващи пътници”, етаж 2.

Цена на документацията: 5 лева с ДДС.