08
Яну

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление

00533–2020-0002

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“

 

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 05.02.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 06.02.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.