17
Апр

Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори

9028443

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори”. 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID9028443.