10
Мар

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка

10/03/2020

00533–2020-0006

„Летище София” ЕАД открива процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК-странични линии(бяло) и осеви линии на ПР(жълто)”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 06.04.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 07.04.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.