09
Мар

Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София

09/03/2020

00533–2020-0005

„Летище София” ЕАД открива процедура (пряко договаряне) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София ЕАД - обект летище София“