08
Яну

Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум

08/10/2019

00533-2020-0003

„Летище София” ЕАД, наричано по-нататък „Възложител”, организира процедура (публично състезание) по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“.

Срок за подаване на оферти -31.01.2020 г

Отваряне на офертите – 03.02.2020 Г.