10
Мар

Удължаване срока за получаване на оферти по обществена поръчка

10/03/2020

ID 9096573

 

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, във връзка с § 131, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 16.03.2020 г.

            Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 17.03.2020 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: