03
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка за избор на регистриран одитор

    Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2016 година

Съобщение към поръчка: