20
Дек

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

20/12/2018

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 27.12.2018 г.

Отваряне на офертите: от 11.00 часа на 28.12.2018 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: