31
Яну

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2017 година, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 05.02.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 06.02.2018 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: