28
Юли

Съобщение

ID 9066755

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Строително-ремонтни работи - Правителствена ВИП-А зала, Летище София“

Документите за поръчката са публикувани на следния адрес:

https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/736

Срок за получаване на оферти – до 17.30 ч. на 14.08.2017 г.