21
Юни

СМИР на обект - „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 "

„Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

Срок за получаване на оферти: 10.07.2018 г. - 17:00 часа

Отваряне на офертите: 11.07.2018 г. – 14:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1 – заминаващи пътници, административен етаж 2

Документи :1 част

Документи : 2 част