13
Мар

Сключен договор за избор на регистриран одитор

Съобщение за сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2016 година”

Съобщение към поръчка: