04
Сеп

Разработване на стратегическа карта за шум за летище София

„Летище София” ЕАД,  в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП,

открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет:

„Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”.

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 12.09.2018 г.

 Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 13.09.2018 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД,

 гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.