18
Май

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Протоколи от работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект: Текущ ремонт на външна разпределителна касета (ВРК) на ниско напрежение (НН), захранваща Автостопанството, в това число доставка на нова касета и нова захранваща кабелна линия“

Съобщение към поръчка: