17
Мар

Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД

ID – 9097285

Съобщение

Летище София” ЕАД организира избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност от оператор на фиксирани услуги за нуждите на „Летище София” ЕАД”, провеждан по реда на Част пета „Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ и Глава Двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява.

ID – 9097285

Срок за получаване на оферти – 30.03.2020 г. /17:00/

Отваряне на офертите – 31.03.2020 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на летище София, Терминал – 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.