01
Авг

Изпълнение на СМИР на обект - санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2

01/08/2019

„Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“.

Срок за получаване на оферти: 26.08.2019 г. – 17:00 часа

Отваряне на офертите: 27.08.2019 г. – 14:00 часа