03
Окт

Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност

Съобщение

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 30 000 литра антиобледенителна течност, предназначена за обработка на писта за излитане и кацане /ПИК/, пътеки за рулиране /ПР/, перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София  за срок от 1 /една/ година“, чрез събиране на оферти с обява.

 

Срок за подаване на оферти – 15.10.2018 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 16.10.2018 г. в Заседателната зала на Летище София ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.