03
Апр

Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца“.

Срок за получаване на оферти – 17.04.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 18.04.2018 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.