22
Юни

„Доставка на гуми за автомобили и технически средства“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на гуми за автомобили и технически средства“.

 

Срок за получаване на оферти – 02.07.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 03.07.2018 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.