14
Дек

доставка на въздушни филтри 2

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А, чрез събиране на оферти с обява.  

 

Срок за получаване на оферти – 02.01.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 03.01.2018 г., 11.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.