22
Май

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище

Съобщение

Летище София ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 10.06.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 11.06.2019 г. в Заседателната зала на летище София, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.