24
Авг

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 броя нови инвенторни климатични агрегати

      „Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 броя нови инвенторни климатични агрегати (тип „таванни касети“), обслужващи пътническите ръкави на Терминал 2”.

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 11.09.2017 г.

Отваряне на офертите: от 13.00 часа на 12.09.2017 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.