24
Авг

Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип

,,Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 07.09.2017 г. /17:00 часа/

Отваряне на офертите – 08.09.2017 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж – 2.