20
Дек

Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет

,,Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет, предназначен за лаборатория към отдел ,,ГСМ” чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 05.01.2018 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 08.01.2018 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.