26
Мар

Договор с приложения

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2017 година”

Съобщение към поръчка: