30
Юли

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗНОСЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА, ИЗПЪЛНЕНА С ТЕРМОПЛАСТИЧНА БОЯ МАШИННО НА ПИК – ОСЕВА ЛИНИЯ, КАКТО И РЪЧНО ИЗПЪЛНЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПРИ ПРЕСИЧАНИЯТА НА ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ

„Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране“.

Срок за получаване на оферти: 16.08.2018 г. – 17:00 часа

Отваряне на офертите: 17.08.2018 г. – 14:00 часа