03
Апр

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене

„Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и терминал 2 и паркинг-гаража на летище София, за срок от дванадесет месеца“

Срок за получаване на оферти: 13.04.2018 г. - 17:00 часа

Отваряне на офертите: 16.04.2018 г. – 11:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1 – заминаващи пътници, административен етаж 2