03
Авг

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП “А”, за срок от 8 (осем) месеца.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2,  Терминал 2 и ВИП “А”, за срок от 8 (осем) месеца”, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 14.08.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 15.08.2016 г., 10.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.