11
Мар

„ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ, СМЕСЕНИ И ЧАСТНИ ПОРЪЧКИ В „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД“ ,изм. с Решение на СД по т. 4 от Протокол № 2/16.01.2019г.