26
Юли

„Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, приети и одобрени с Решение на Съвета на директорите (СД) по т. 30 от Протокол № 4/27.03.2018г., изм. и доп. с Решение на СД п