24
Юни

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, изм. с Решение на СД по т. 3 от Протокол № 12/16.06.2020г.

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД”, изм. с Решение на СД по т. 3 от Протокол № 12/16.06.2020г.