28
Май

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол поръчки

Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София“ ЕАД, изм. с Решение на СД по т. 40 от Протокол 10/16.05.2019г