07
Окт

Удължаване на срок за подаване на оферти

07/10/2019

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на Въздушен електропровод „Луна” 20 кV и мачтов трафопост 400 kVА” се удължава с 10 работни дни от датата на публикуване на обявата.