11
Сеп

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти

Срокът за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на Въздушен електропровод „Луна” 20 кV и мачтов трафопост 400 kVА” на територията на „Летище София” ЕАД се удължава до 20.09.2017 г.