18
Яну

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на части за специализирана, летищна техника.

1. Общи условия:

1.1. Предмет и обхват на доставката:

1.1.1.   Предмет: Доставка до Автосервиз – Летище София на следните части, предназначени за снегопочистваща техника – влекач ТАТРА 815:

  • Два броя нафтови печки 24V, 8200W, тип Х7-1М, предназначени за отопление на кабината;
  • Два броя стартери 24V, 5800W.

1.1.2.   Обхват: Цялостно изпълнение.

1.2. Изисквания към Предложенията:

1.2.1. Частите да са оригинални, като вложените от завода-производител.

1.2.2. Да се предложи гаранционен срок за доставяните части и консумативи;

1.2.3.  Оторизационно/и писмо/а, или еквивалентен документ от производители на специална летищна техника, удостоверяващо/и, че предлаганите от кандидатът съвместими резервни части и консумативи са одобрени от производителя на съответната летищна техника /в случай, че предлаганите резервни части не са оригинални/;

1.2.4. В случай, че коя да е доставена част или консуматив, при фактическото влагане в техническото средство покаже несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нова съвместима част или консуматив;

1.2.5. Референции от най-малко три международни летища от държави членки на Европейския съюз, за които участникът/производителят е доставял части и консумативи, предназначени за специална летищна техника през последните три години;

1.2.6. Декларация/и за произход, удостоверяваща/и, че всяка доставяна  резервна част/консуматив ще е от държава на Европейския съюз или от държавата, производител на машината;

1.2.7. Декларация/и от производителите или от кандидата, че качеството на частите/консумативите съответства на изискванията на CEN, ISO или еквивалент;

1.2.8. Декларация (в свободен текст), че доставените резервни части и консумативи,  ще отговарят на следните изисквания:

- нерециклирани;

- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;

- свободни от права на трети лица върху вещта.

2. Други изисквания:

2.1.Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 23. 01. 2017 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

2.2.Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

2.3.В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.