12
Сеп

Покана до всички заинтересовани

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

            

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  предна въздушна възглавница /само гумената част/ - 10 броя, за по-долу изброените перонни автобуси:

 

Автобус Кобус 300, с наш инв. № 125,

Шаси  № TAW6985101U950851, Двигател № 3569131О263116;

Автобус Кобус 300, с наш инв. № 126,

Шаси  № TAW6985101U950845, Двигател № 3569131О251928;

Автобус Кобус 300 с наш инв. № 127,

Шаси № TAW6985101U950848, двигател № 35691310273961;

Автобус Кобус 300 с наш инв. № 129,

Шаси № TAW6985101U951005, двигател № 35691510379392;

Автобус Кобус 300 с наш инв. № 130,

Шаси № TAW6985101U951006, двигател № 35691510379385

 

1. Изисквания към Предложенията:

 

1.1. Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство или еквивалентни;

1.2. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните части;

1.3. В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части;

1.4. Декларация/и за произход, удостоверяваща/и, че всяка доставена част ще е от държава на Европейския съюз или от държавата, производител на машината;

1.5. Декларация/и от производителите или от кандидата, че качеството на частите съответства на изискванията на CEN, ISO или еквивалент;

1.6. Декларация (в свободен текст), че доставените части, ще отговарят на следните изисквания:

- нерециклирани;

- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;

- свободни от права на трети лица върху вещта.

1.7. Декларация (в свободен текст), че всяка доставена част ще бъде подходящо опакована, с цел недопускане на транспортни дефекти и на опаковката ще бъдат указани:

- име на производителя и каталожен номер от този производител;

1.8. В случай, че кандидатът предлага еквивалентни части, се представя Декларация/и за съответствие, удостоверяваща/и съответствието им със съответните спецификации или стандарти.

Кандидатите трябва да предложат цени за всички по-горе изброени позиции, като Летище София си запазва правото да заяви определена част и брой от тях.

 

2. Други изисквания:

 

2.1.  Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 16. 09. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

2.2. Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

2.3.  В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

2.4. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.