17
Окт

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарното проучване, „Летище София” ЕАД желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за калибриране на два броя вертикални надземни резервоара

 

Изисквания към Предложенията:

 

 1. Да бъде предложена единична и обща цена за калибриране .
 2. Издаване на свидетелство за калибриране за всеки един от резервоарите, като за всеки калибриран резервоар да се представи таблица за вместимост както следва:
  1. Един екземпляр в милиметри на ламиниран хартиен носител;
  2. Електронен носител във формат удобен за работа с Word или Еxel в милиметри.
 1. Кандидатът за изпълнител трябва да притежава валиден документ за акредитация за извършване на дейността, издаден от ИА БСА и задължително да приложи копие от него към предложението си.

 

 

 

Други изисквания:

 

 

 1. Срок за изпълнение – не повече от 10 работни дни след получена заявка от Възложителя /за всеки от резервоарите поотделно/.

   

  Срокът за подаване на оферти е до 17:00 ч. на петия работен ден от публикуването на настоящата обява. Предложенията се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

   

  Място за изпълнение: Складово стопанство ГСМ, към „Летище София” ЕАД.

      

  Начин на плащане – 100% след извършване на калибрирането на двата резервоара, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол без забележки и представени сертификати за калибриране и оригинална данъчна фактура.