08
Авг

Калибриране на три броя резервоари, предназначени за съхранение на авиационен керосин

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за Калибриране на три броя резервоари, предназначени за съхранение на авиационен керосин Jet A-1 в Складово стопанство ГСМ – Летище София.

1. Технически изисквания: Съгласно приложеното Техническо задание

2. Обхват: Изпълнителят трябва да извърши калибриране на всеки от трите резервоара поотделно след получена заявка от Възложителя.

3. Към офертата кандидатът да представи протокол за извършен предварителен оглед на обекта. Извършването на оглед на място е задължително условие за подготовка на офертата. Лица за контакт във връзка с огледите:  Младен Маринов тел. 937 29 04 или Росен Станулов тел. 937 29 02 или Ивайло Арсенов тел. 937 29 10.

4. Пропуски за достъп до охраняемата зона на Летище София:

     4.1. Пропуските за достъп, във връзка с предварителния оглед на място се заплащат от Изпълнителя;

     4.2. Пропуските, необходими, с цел изпълнение на настоящата поръчка се заплащат от Изпълнителя.

5. Срок изпълнение  – не повече от 10 работни дни след получена от Изпълнителя заявка, изготвена от Възложителя /за всеки от резервоарите поотделно/.

6. Плащане – до 7 работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, с който се удостоверява изпълнението, за всеки резервоар поотделно.

7. Място за изпълнение на поръчката: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, отдел „ГСМ”, към дирекция „Транспорт и ГСМ”.

8. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 12. 08. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.