25
Юни

Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД

Летище София ЕАД  на основание в чл. 23, ал. 9 т.1.2. от Вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД, уведомява че срокът за представяне на оферти за поръчка с предмет: „Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД”” се удължава със 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на съобщението, а именно - до 17.00 часа на 06.07.2015 г