21
Авг

До всички заинтересовани

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на:

Рециклиран ел. двигател тягов ДС3.6/7.5/14-01 338689 260028 00.00/687-006

Нов ел. двигател тягов ДС3.6/7.5/14-01 338689 260028 00.00/687-006

За електрокар ЕП 311.2, Тип: ДС3.6/7.5/14 с вътрешен перонен № 39

1. Изисквания към предложенията:

1.1. Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство или еквивалентни.

1.2. В случай, че кандидатът предлага еквивалентни части, се представя декларация, удостоверяваща съответствието им със съществуващите спецификации или стандарти.

1.3. В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части.

1.4. Декларация за произход, удостоверяваща, че всяка доставена част ще е от държава на Европейския съюз или от държавата, производител на машината.

1.5. Всяка доставена част да бъде подходящо опакована, с цел недопускане на транспортни дефекти и на опаковката ще бъдат указани - име на производителя и каталожен номер.

1.6. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните резервни части.

2. Други изисквания:

2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 25. 08. 2017 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

2.2. Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

2.3. В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

2.4. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.