09
Юни

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Срокът за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на стъклени прегради на гишетата с

многофункционално предназначение в блок I и блок III в Т2“, се удължава до 21.06.2020г.