16
Май

До всички заинтересовани лица

Покана за събиране на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: " Разширение на перона северно от пътека за рулиране "J"  за бизнес авиация" и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Повече информация относно описание, обхват, срокове и изисквания на поръчката - в приложения файл.