19
Окт

Доставка на Сертифицирани сравнителни материали за нуждите на химическа лаборатория

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на Сертифицирани сравнителни материали за нуждите на химическа лаборатория, посочени в Спецификацията, приложена към тази покана /по-долу наричани материали/.

1. Общи условия:

1.1. Предмет и обхват на доставката:

1.1.1.   Предмет: Доставка на Сертифицирани сравнителни материали, описани в приложената  Спецификация и отговарящи на посочените в нея изисквания.

1.1.2.   Обхват: Кандидатите за изпълнители на доставката може да направят предложение за цялостното изпълнение на Спецификацията или на част от нея.

 

2. Изисквания към предложенията:

2.1. Предлаганите сравнителни материали трябва да са сертифицирани по  ISO/IEC 17025 и/или ISO Guide 34 – Към предложението да се представи Копие от сертификат.

2.2. Декларация, от кандидата, че всеки материал, който ще достави ще бъде с годност минимум осемнадесет месеца от датата на  доставката.

2.3. Предложението да съдържа:

2.3.1. Количество на предлагана опаковка от всеки материал поотделно и единична цена за материала с тази опаковка.

2.3.2. Кандидатът да посочи Срок за изпълнение на доставка.

 

3. Други условия:

3.1. Доставката се изпълнява до Химическа лаборатория, към отдел „ГСМ”, дирекция „Транспорт и ГСМ”, летище София.

3.2. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.

 

Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 30.10.2015г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

 

 

Приложение:    Спецификация на сертифицирани сравнителни материали за нуждите на химическа лаборатория