06
Дек

Доставка на резервни части за електрически повдигач Рекорд

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части:

Електрически повдигач Рекорд, ТИП АС/ЕР 638.33.393S

със заводски №21212364Е и №21212365Е, с наш инв. № 331, № 332

НАИМЕНОВАНИЕ

Регулатор АСТ 865L 2

Електродвигател тягов – кат. номер 424200001 - 2

 

1. Изисквания към Предложенията:

1.1. Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство или еквивалентни;

1.2. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните части;

1.3. В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части;

1.4. Доставените части, да отговарят на следните изисквания:

- нерециклирани;

- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;

- свободни от права на трети лица върху вещта.

1.5. Всяка доставена част да бъде подходящо опакована, с цел недопускане на транспортни дефекти и на опаковката ще бъдат указани:

- име на производителя и каталожен номер от този производител;

1.6. В случай, че кандидатът предлага еквивалентни части, се представя Декларация/и за съответствие, удостоверяваща/и съответствието им със съответните спецификации или стандарти.

 

2. Други изисквания:

 

2.1.  Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 12. 12. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

2.2. Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

2.3.  В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

2.4. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан