11
Юли

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на сонда за нивомерна система

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на един брой сонда за нивомерна система, която е монтирана към вертикален резервоар, предназначен за съхранение на авиационен керосин.

 

  1. Технически изисквания:

Необходимата сонда е със спецификация: 7100V-F1T5-505-516и е предназначена за нивомерна  система  тип – OPW iSite.

 

  1. Обхват: Изпълнителят трябва да достави до Складово стопанство ГСМ горепосочената сонда и със собствени средства, екипировка, техника, материали и труд извърши всички дейности, свързани с монтажа, настройката и въвеждане в експлоатация. Отговорността за спазване на всички изисквания по безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други нормативни изисквания, свързани с дейността се поема изцяло от Изпълнителя.
  2. Към офертата кандидатът да представи протокол за извършен предварителен оглед на обекта. Извършването на оглед на място е задължително условие за подготовка на офертата. Лица за контакт във връзка с огледите:  Младен Маринов тел. 937 29 04 и Росен Станулов тел. 937 29 02.
  3. Пропуски за достъп до охраняемата зона на Летище София:

4.1. Пропуските за достъп, във връзка с предварителния оглед на място - са за сметка на „Летище София“ ЕАД;

4.2. Пропуските, необходими, с цел изпълнение на настоящата поръчка се заплащат от Изпълнителя.

  1. Срок за цялостно изпълнение  – до 15 работни дни от датата, на възлагане.
  2. Плащане – до 7 работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, с който се удостоверява изпълнението.
  3. Място за изпълнение на поръчката: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, отдел „ГСМ”, към дирекция „Транспорт и ГСМ”.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00ч. на 15. 07. 2016г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.