03
Окт

Доставка и монтаж на авариен-стоп бутон и температурен датчик

ПОКАНА ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на авариен-стоп бутон и температурен датчик към табло за управление на помпи за разтоварване на авиационен керосин JET A1 на обект ж.п. Разтоварище – Летище София”

 

 1. Технически изисквания – съгласно тук приложеното Техническо задание.

   

 2. < > Изпълнителят трябва на обект ж.п. Разтоварище – Летище София, със собствени средства, екипировка, техника, материали и труд, да извърши всички дейности, свързани с доставка и монтаж на авариен-стоп бутон и температурен датчик и всички ниобходими съпътстващи материали и елементи за въвеждане в експлоатация. Отговорността за спазване на всички изисквания по безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други нормативни изисквания, свързани с дейността се поема изцяло от Изпълнителя.
  Към офертата кандидатът да представи:
  1. Протокол за извършен предварителен оглед на обекта. Извършването на оглед на място е задължително условие за подготовка на офертата. Лица за контакт във връзка с огледите:  Младен Маринов тел. 937 29 04, Росен Станулов тел. 937 29 02 и Ивайло Арсенов тел. 937 29 10.
  2. Детайлна количествено-стойностна сметка.
 3. < > за достъп до охраняемата зона на Летище София:
  Срок за изпълнение– срокът за цялостно изпълнение на поръчката е до 30 работни дни, като работният процес в Складовото стопанство няма да бъде преустановяван.
 4. Плащане – до 7 работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, с който се удостоверява изпълнението.
 5. Място за изпълнение на поръчката: гр. София 1540, ж.п. Разтоварище – Летище София.
 6. Срокът за подаване на оферти е до 16:00 ч. на 07. 10. 2016 г.
 7. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.