11
Авг

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на Система за ултрачиста вода (тип 1), предназначена за Акредитирана химична лаборатория

ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

„Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на Система за ултрачиста вода (тип 1), предназначена за Акредитирана химична лаборатория – летище София.

 

  1. Технически изисквания:

    Съгласно приложеното Техническо задание

     2. Плащане – до 7 работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, с който се удостоверява цялостното изпълнение.

     3. Място за изпълнение на поръчката: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, Химическа лаборатория - отдел „ГСМ”, към дирекция „Транспорт и ГСМ”.

    4. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 17. 08. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.