Процедури по чл. 290 от ТЗ

30
Мар

Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и №7, предназначени за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ

"Летище София" ЕАД, на основание чл.

10
Сеп

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за възлагане на частна поръчка за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника.

04
Авг

Протоколи от комисия

Протоколи от работата на комисия относно възлагането на частна поръчка по реда на чл.4, ал.2 от ВППВКОСЧП с предмет: " Даставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции"

13
Юли

Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон (ТЗ), с настоящето кани всички заинтересовани лица да представят оферта за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства”, за нуждите на дружеството. Представените предложения следва да съответстват на условията, посочени в тази покана и приложенията, които са неразделна част от нея.

01
Юли

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции

     ,,Летище София” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл.290 от Търговския Закон до неопределен кръг търговци да направят оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет ,,Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на самолетообслужваща техника в две обособени позиции”, съобразно условията на поръчката определени в поканата и приложенията към нея. Състезателен критерий: най-ниска цена.